Kolorex Classic

Kolorex Classic

Lahustipõhine kaitsev puidupeits

Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku mõjude eest
Kaitseb puitu UV-kiirguse eest
Toob esile puidu kauni struktuuri

Vivacolor

Toote infoleht

Ohutuskaart

Toote kirjeldus

Kasutuskoht
Saetud, hööveldatud ja surveküllastatud voodrilauad, ja palkpinnad, aiad, uksed, aknad ja muud välistingimustesse jäävad puitpinnad. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus 1x
4-8 m2/l – saetud puitpinnal, 8-12 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Toonimine
Toonitav Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Toonitud peitsi ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja peale peitsitud pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.

Alusvärvid
EP-alusvärv.

Töövahendid
Pintsel, värvipihusti või sissekastmismeetod.

Kuivamisaeg
4-8 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülepeitsitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent või Special Sovent. Eemalda töövahenditelt liigne peits koheselt peale peitsimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus
u 20%.

Tihedus
u 0,9 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

0,9 L, 2,7 L, 9 L

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt.
Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 ºC kuni +28 ºC, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

VÄRVIMINE
Sega puidupeitsi Kolorex Classic enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidupeitsi. Töötle 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne peitsimise alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidupeitsi pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne peits koheselt peale peitsimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS UN 1268
Hoiatus
süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; tärpentiini, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, (heksaanhape, 2-etüül, tsingisool, aluseline) ja etüülmetüülketoksiimi. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Arvatavasti kahjustab loodet. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemale sädemetest ja leekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. NB! Puidupeitsiga määrdunud tekstiilmaterjalid ja peitsi lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada. LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/f) 700 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 700 g/l. TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Kolorex Classic”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga