Kolorex Protekt

Kolorex Protekt

Värvitu puiduimmutusaine

Lahustipõhine immutusaine puidu töötlemiseks enne pinna viimistlemist
Imendub sügavale puidu pinda
Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Vivacolor

Toote infoleht

Ohutuskaart

Toote kirjeldus

Kasutuskoht
Saetud või hööveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus 1x
4-5 m2/l – saetud puitpinnal, 8-10 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Värvus
Läbipaistev.

Töövahendid
Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.

Kuivamisaeg
0,5 tundi – tolmukuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne immutusaine koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Pakendid
1 L; 3 L; 10 L; 20 L.

Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus
u 15%.

Tihedus
0,8 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

1 L, 3 L, 10 L, 20 L

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Eemalda lahtine värv kaaprauaga või harja pind terasharjaga puhtaks. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE
Sega Kolorex Protekt enne kasutamist hoolikalt. Kanna peale pintsliga üks kord piki puidukiudu või kasuta sissekastmismeetodit. Töötle uued puitpinnad puiduimmutusainega juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Eriti hoolikalt immuta puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne immutamist kata taimed ja põõsad kinni, et kaitsta neid puiduimmutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesevalguse ja UV-kiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne immutusaine, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Ettevaatust
Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aromaatsed, 3-jodo-2-propünüül butüülkarbamaat ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/auru/pihustusudu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda õues või hästiventileeritavas kohas. Hoida eemale sädemetest ja leekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISEL: Pese vee ja seebiga. ALLANEELAMISEL: Pöörduda koheselt Mürgistusteabekeskuse või arsti poole. Oksendamist MITTE esile kutsuda. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. NB! Immutusainega määrdunud tekstiilmaterjalid ja immutusaine lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada. TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Kolorex Protekt”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga