Kolorex Terrace Oil

Kolorex Terrace Oil

Pruun puiduõli

Imendub sügavale puidu sisse
Sisaldab linaseemne õli
Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest
Vähendab puidu lõhenemist

Vivacolor

Toote infoleht

Ohutuskaart

Toote kirjeldus

Kasutuskoht
Puitpinnad välistingimustes nagu aiamööbel, terrassid, trepid, aiad, käsipuud, paadisillad ja uksed. Sobib surveimmutatud, kuumtöödeldud, eelnevalt õlitatud ja ka töötlemata puidule.

Katvus 1x
4-5 m2/l – ühe kihi kohta. Katvus sõltub oluliselt puidu poorsusest.

Toon
Pruun

Töövahendid
Pintsel, käsn.

Kuivamisaeg
4 – puutekuiv (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne õli koheselt peale töö lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani. Järgmise kasutuskorra tarbeks sulge poolik nõu hoolikalt.

Kuivainesisaldus
u. 21%.

Tihedus
0,8 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

0,9 L, 2,7 L, 9 L

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Lase uuel immutatud puuidupinnal ilmastiku käes seista umbes pool aastat. Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtisest osakestest. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega , loputa veega ja lase kuivada.

ÕLITAMISTINGIMUSED
Töödeldav pind peab olema kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%) ja puhas, õhutemperatuur üle +5 ºC, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

ÕLITAMINE
Sega puiduõli Kolorex Terrace Oil enne kasutamist hoolikalt. Kanna õli pintsli või käsnaga pinnale ühe kihina. Poorne puitpind võib vajada teistkordset töötlemist. Lase õlil imenduda puidu sisse ning seejärel eemaldada üleliigne õli pühkides kuiva lapiga. Ühtlase pinna saamiseks õlita terrassilauad paari laua kaupa. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Teistkordse töötluse võib läbi viia, kui eelmine kiht on imendunud ja kuivanud.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne õli koheselt peale töö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent, Special Solvent Spray või Tikkurila Pensselipesu.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Ärritav, Xi UN 1263
Sisaldab: Süsivesinikud C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aromaatseid ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest/leekidest. – Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/f) 700 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes 700 g/l. TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Kolorex Terrace Oil”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga