Hole-in-1 – Paranduspahtel

4,006,60 (sis. km)

Kergpahtel aukude ning pragude pahteldamiseks seintel ja lagedel. Sobib eriti hästi ühekordseks pahteldamiseks.

Ohutuskaart

Puhasta
Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Kergpahtel aukude ning pragude pahteldamiseks seintel ja lagedel. Sobib eriti hästi ühekordseks pahteldamiseks. Minimaalne kahanemine <5%.

Sobivus

Kuivadesse sisetingimustesse. Sobib betoon-, tellis-, krohvitud ja pahteldatud pindadele ning tavalistele ehitusplaatidele. Samuti varem värvitud pindadele. Pinda on kerge lihvida ja värvida tavaliste seinavärvidega. Täitevõime 50 mm, ilma pragunemata.

Kasutusobjektid

Seinad ja laed kuivades sisetingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Valge.

Pakendid

0.25 l, 0.5 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pahtlilabidas.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Teise kihi pahtlit pinnale kanda või värvida võib 2-24 tundi pärast pahteldamist. Täielik kõvenemine sügavates aukudes sõltuvalt kihi paksusest, temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest võib aega võtta paar päeva.

Täitevõime

50 mm, maksimum

Kuumakindlus

+75° C

Kuivainesisaldus

55%.

Erikaal

0,55 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest. Hoida kuivas +5°C – +20°C.

Lisainfo

Pakend

0.25l, 0.5l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C – +35 °C ja suhteline õhuniiskus 20-80%.

Eeltöö

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Kanna Hole-in-1 pahtel otse pinnale. Väga poorsed pinnad tuleb eelnevalt kruntida, et saavutada parem nakkuvus.

Varem värvitud pind:
Pese varem värvitud pind Seinäpesu puhastusvahendiga. Kui pind on kuivanud, eemalda vana lahtine värvikiht ning tugev läikiv pind lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm.

Pinnatöötlus

Kanna Hole-in-1 pinnale pahtlilabidaga. Lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel kanna pinnale teine pahtlikiht.
Sügavad ja suuremad augud on soovitav pahteldada kaks korda.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1).

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.