Lakkakitti – alküüdpahtel

7,1049,00 (sis. km)

Alküüdpahtel.

Ohutuskaart

Puhasta
Tootekood: - Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Alküüdpahtel.

Sobivus

Sise- ja kuivades välistingimustes puit-, puitlaastplaat-, puitkiudplaat-, metallpindade pahteldamiseks ja kittimiseks vastavalt kasutusjuhendile. Sobib lateks-, alküüd-, õli- ja katalüütvärvide aluspahtliks. Heade lihvimisomadustega.

Kasutusobjektid

Mööbel, augud ja süvendused ustes, akendes, seintes jne. Masinad, seadmed, veesõidukid, transpordivahendid jms. pinnad.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Valge.

Pakendid

1/3 l, 1 l, 3 l.

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pahtlilabidas või prits.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Poolest tunnist kuni mõne tunnini sõltuvalt kihi paksusest, temperatuurist, õhu suhtelisest niiskusest ja pahteldatavast materjalist.

Kuivainesisaldus

74%.

Erikaal

1,8 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Lisainfo

Pakend

0.3l, 1l, 3l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja lahtistest tükkidest. Nakkuvuse parandamiseks krundi pahteldatav pind kruntvärviga Special Primer (Vivacolor), mida vedelda u 10% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev värv kaaprauaga ja lihvi pind. Eemalda lihvimistolm.

Täitmine

Kanna pinnale pahtlilabidaga puit-, puitlaastplaat-, metallpindadele või kuivanud kruntvärvi peale. Puit-, laastplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindade ning eelnevalt värvitud pindade puhul piisab tavaliselt vaid pragude ja ebatasasuste kittimisest või osalisest pahteldamisest. Üldjuhul pahtlilabidaga peale kandes alküüdpahtlit ei vedeldata, kuid kasutades pritsi võib vedeldada vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Alküüdpahtlit võib värvida lahustipõhjaliste krunt-, vahe- või pinnavärvidega või tavaliste alküüd- või lateksvärvidega.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vedeldiga Special Solvent(Vivacolor).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta) hüdrodesulfureeritud, raske ja metüületüülketoksiimi. TULEOHTLIK! KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Võib tekitada allergilist reaktsiooni. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.