Special Solvent Spray vedeldi

3,80 (sis. km)

Vedeldi värvile

  • Lendub kiiresti kuivamise ajal
  • Vähese lõhnaga

Toote Infoleht
Ohutuskaart

Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Kasutuskoht
Sobib alküüdvärvide ja lakkide vedeldamiseks kõrgsurvepihusti kasutamisel. Sobib ka töövahendite, detailide, naturaalkiust esemete ja väiksemate pindade puhastamiseks.

Pakendid
0,5L; 1,0L

Säilitamine
Toode on külmakindel.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud “parim enne” kuupäevani.

Tihedus
0,7 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

1l

Kasutamine

VEDELDAMINE
Vedeldamine:
Vedeldamisel järgi toote etiketil etteantud juhiseid.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt laki ja värvi jäägid koheselt peale töötamist, pese vedeldiga Special Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE
Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast, õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väikesel pinnal vedeldi Special Solvent Spray sobivust.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Ettevaatust UN 1268
Sisaldab: Süsivesinikud, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised. EÜ number 927-510-4. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/leekidest/ kuumadest pindadest . – Mitte suitsetada! Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISEL: Helistada koheselt Mürgistuskeskusesse või arstile. SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.