Valtti Kalusteöljy Spray – pruun puiduõli

Lahustipõhine pruun puiduõli välistöödeks. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.

Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Tootekood: A0020010009 Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Lahustipõhine pruun puiduõli välistöödeks. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.

Sobivus

Sobib lehtpuitpinnale, surveküllastatud ja töötlemata puitpinnale ning ka varem õlitatud puitpinnale. Aluspinna toon mõjutab lõplikku tooni. Juba halliks ja nö. karvaseks muutunud puidu pind imab õli tugevalt ja lõpptulemus tuleb väga tume. Tee alati prooviõlitamine.

Kasutusobjektid

Aiamööbel.

TEHNILISED ANDMED

Toon

Pruun.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

1,5-2 m²/pudel, sõltub puidupinna poorsusest. Ühest pudelist piisab kahe tooli või ühe laua pealispinna töötlemiseks, sõltuvalt kihi paksusest.

Pakendid

400 ml

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pihustamine.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus. Järgmise töötluse võib teha peale pinna kuivamist, olenevalt ilmastikutingimustest paari tunni pärast.

Ilmastikukindel

Hooldustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Pidevalt õues olevad pinnad soovitame töödelda igal aastal.

Kuivainesisaldus

25%.

Erikaal

0,9 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja –transporti. Sulge avatud pakend hoolikalt. Avatud pakend kasuta ära ühe töökorraga kuna toote omadused võivad juba avatud pakendis muutuda.

Lisainfo

Pakend

400ml

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Kuna surveküllastatud puit on tihti märg, siis soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Homeenpoisto või Tehopesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Pese hallitanud, kulunud või tuhmunud pind Homeenpoisto või Tehopesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb peale pesemist nähtav kile, eemalda see enne töötlemist. Lase pinnal kuivada kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt.

Töötlemine

Kata ümbritsevad pinnad pihustusudu eest. Raputa pudelit korralikult enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna õhuke kiht puiduõli pinnale nii, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli kuiva lapiga ära u 10 minuti pärast. Töötle aiamööblit üks kord. Poorne puidupind võib vajada kahekordset töötlemist.

Järgmise kihi võid pinnale kanda siis, kui õli on imendunud, sõltuvalt ilmastikuoludest, mõne tunni pärast. Iga õlitamiskorraga muutub puidupind tumedamaks.

Kui pudelisse jääb veel õli järgi, pööra pudel tagurpidi ja pihusta paar sekundit, nii et otsik saab puhtaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Käsitle töödeldud pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u. kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Huoltopesu puhastusvahendiga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu ja vee lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS02

GHS07

GHS08

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid. Ettevaatust. Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati ja etüülmetüülketoksiimi. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Isesüttimisoht! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.