OSMO Polyx Express õlivaha kõvendi 6632

25.93 (sis. km)

Tootekood: 15100525 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Osmo Polyx Express õlivahade kuivamise kiirendamiseks mõeldud spetsiaalne värvitu kõvendi.

Sobib kasutamiseks lisandina ainult Osmo Polyx® Express õlivahale.

150ml kõvendist jätkub 2,5l õlivahale.

TÄHELEPANU!

Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 90 minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 60 minuti jooksul

HOIATUS!

Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel. Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

HOIATUS!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal süttimisallikatest – töötamise ajal mitte suitsetada.

Vältida pihustusaurude sissehingamist.

Töötamise ajal kanda kaitsekindaid.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Kasutada ainult hästiventileeritavas ruumis.

NAHALE SATTUDES: pesta rohke vee ja seebiga.

SISSEHINGAMISEL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse.

Toode sisaldab: heksametüleen 1,6 diisotsüanaat homopolümeer.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

Lisainfo

Pakend

150ml