Ultra Primer – puitpindade kruntvärv C (värvitu)

Akrülaatkruntvärv puitpindadele välistingimustes.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Akrülaatkruntvärv puitpindadele välistingimustes.

Sobivus

Uutele, tööstuslikult krunditud või varem välisvärvidega töödeldud puitpindadele välistingimustes enne pinnavärvimist Ultra- sarja majavärviga.

Kasutusobjektid

Puidust välisseinad, voodrilauad, piirded, väravad jne.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv C

Toonid

C-alusvärvi tuleb alati toonida enne kasutamist.

Läikeaste

Matt

Kulu

Saetud laudadel: 4 – 6 m2/l.

Hööveldatud pindadel: 7 – 9 m2/l.

Pakendid

0,9 l (ainult AP-alusvärv), 2,7 l, 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel, harjaspintsel või värvipihusti.

Kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,018” – 0,023” e. 0,460 – 0,580 mm.
– vedeldada 0 – 10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaeg pikeneb.

Kuivainesisaldus

40%

Erikaal

1,3 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist ladustamist.

Lisainfo

Pakend

2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta töötlemata või tööstuslikult krunditud puitpind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud või hallitanud pinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puiduni puhtad pinnad võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad (naelapead vms) krundi Rostex Super metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puiduni puhtad pinnad Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Parandusvärvimine tee Ultra Primer värviga.

Värvimine

Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega, maks. 10%. Värvi harjaspintsli või kõrgsurvepihustiga ja pintsliga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Pinnavärvimine teha nii pea kui võimalik peale kruntimist, kuid mitte hiljem kui 10 kuu pärast.

Pinnavärvimine teha 1-2-korda Ultra-sarja värviga sõltuvalt aluspinna läbikumavusest ja seisukorrast.

Puit sisaldab vaiku jm värvi ekstraktiivaineid eriti oksakohtades, mis temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul võivad põhjustada värvitooni muutumist või vaigu läbi imbumist värvipinnast. Kruntimine vähendab läbiimbumist.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/d) 130 g/l. Ultra Primer sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS07

GHS09

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Hoiatus. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab vähesel määral sensibiliseerivaid aineid: 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasolin-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –