Muuri – kamina- ja soemüürivärv

13.7334.77 (sis. km)

Väga hea kuumuskindlusega anorgaaniline silikaatvärv sisetingimustesse.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Väga hea kuumuskindlusega anorgaaniline silikaatvärv sisetingimustesse.

Sobivus

Betoon-, lubi-, lubikrohv- ja tsementkrohv- ning tellis- ja silikaattellispindade, samuti mineraalpindade värvimiseks sisetingimustes. Sobib ka varem värvitud lubi-, lubikrohv-, tsement- ja silikaatvärviga värvitud pindadele. Vaata kasutusjuhendit.

Kasutusobjektid

Tulemüürid, kaminad jmt siseseinapinnad, kus temperatuur võib tõusta tavapärasest kõrgemale.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv MSA

Toonid

Valge
G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487

Läikeaste

Täismatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

3-5 m²/l ühekordsel katmisel. Värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja poorsusest, värvimisviisist ja –tingimustest.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Värvihari, pintsel või lubjapintsel.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

12 tundi – ülevärvitav.

Veeauru takistus (EN ISO 7783)

Sd, H2O < 0,14 m

Kuumakindlus

Toonituna 180 °C ja toonimata 300 °C kuivas ruumis.

Erikaal

u 1.4 kg/l

Säilitamine

Kaitsta külma eest. Säilitada kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Toonitud või avatud nõu ei talu pikaajalist säilitamist.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema puhas, kuiv ja tahke, õhu ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Varem värvimata pinnad:
Uus betoon- või krohvpind peab olema kuivanud ja kõvenenud enne värvimistööde algust.
Puhasta värvimata pinnad mustusest, tolmust jm lahtistest osakestest.

Varem värvitud pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust jm lahtistest osakestest. Puhasta vajadusel Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda pinnalt lahtine, nõrgalt kinniolev või jahune värvikiht.

Parandamine

Paranda praod, augud ja süvendused ümbritseva pinnaga tasaseks vastava betoonpindadele mõeldud parandusseguga ja krohvpindadel lubi- või lubitsementseguga. Krundi parandatud kohad Muuri värviga.

Värvimine

Krundi 1 kord Muuri värviga. Värvi võib vajadusel vedeldada veega kuni 10%. Värvi üle 12 tundi peale kruntimist.

TÄHELEPANU:
Kata kinni pinnad, mida ei ole plaanis värvida, nagu aknad, naturaalsed kivipinnad, klinkerplaadid ja metallpinnad. Eemalda värvipritsmed koheselt veega.

Erinev poorsus värvitaval pinnal ja niiskus ning temperatuuri muutused värvimise ja kuivamise ajal võivad põhjustada värvitooni erinevusi.

Selleks, et saavutada tootele kehtestatud kuumakindlus, tuleb oodata kasutusele võtmisega kaks nädalat peale värvimist.

Mehaaniline koormus põhjustab nähtavaid jälgi värvitud pinnal. See on omane kõigile mattidele värvidele, mis aga ei mõjuta toote tehnilisi omadusi.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega. Kõvenenud värvi eemaldamiseks töövahenditelt on soovitatav kasutada Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhised

Puhasta pinda vajadusel kuiva harja, mopi või puhastuslapiga, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel värvimisest.

Hooldus

Hooldusvärvimiseks sobib Muuri värviga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/a) 30g/l (2010). Muuri sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS05!

Sisaldab: Kaaliumsilikaati. Ohtlik. Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISEL: Loputada ettevaatlikult veega mitme minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse ja on lihtne eemaldada. Jätkata loputamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –