Ohenne 1120 – vedeldi

9.15 (sis. km)

Vedeldi.

Ohutuskaart

Saadaval järeltellimisel

Tootekood: 00611200010 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Vedeldi.

Sobivus

Sobib Rostex Super värvi vedeldamiseks.

Kasutusobjektid

Rostex Super värvi vedeldamiseks.

TEHNILINE INFO

Pakendid

1 l

Erikaal

0,87 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND

Vedeldamine

Vajadusel vedelda Rostex Super värvi 0-15%. Vaata täpsemat kasutusjuhendit värvi tooteselgitusest.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Lisainfo

Pakend

1l

Kasutamine

Kahjulik!

Sisaldab: Ksüleeni ja lakibensiini, kerge aromaatne TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA KOKKUPUUTEL NAHAGA. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. ÄRRITAB HINGAMISELUNDEID JA NAHKA. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Mitte valdada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

ADR: 3 III