Pensselipesu – töövahendite puhastusvahend

5.8622.51 (sis. km)

Lahustivaba ja biolagunev puhastusvahend töövahendite puhastamiseks.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Lahustivaba ja biolagunev puhastusvahend töövahendite puhastamiseks.

Sobivus

Sobib värvimisel kasutatud töövahendite (kui on kasutatud õlivärve, alküüdvärve või lakke, samuti veepõhiseid värve) puhastamiseks. Pensselipesu eemaldab kergelt värvi pintslitelt, pehmendab harjaseid ja kõvaks läinud pintsleid. Toode ei kahjusta puitu, klaasi, kummi ega plastikut.

Kasutusobjektid

Värvimise töövahendid nagu erinevad harjad, rullid, pintslid jmt.

TEHNILINE INFO

Pakendid

1 l, 5 l

Erikaal

1.0 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

1l, 5l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Puhastamine

Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist. Eemalda üleliigne värv pintslilt, näiteks vajutades pintsliharjaseid vastu värvinõu äärt. Uputa pintsel lahjendamata Pensselipesu puhastusvahendisse ja hoia selles u. 10 min. Eemalda pintslilt värvi ja Pensselipesu segu ülejääk ja loputa hoolikalt veega. Vajadusel võib kasutada ka seepi. Ka veidi kõvastunud pintslid võib puhastada Pensselipesu puhastusvahendiga. Aseta pintsel nõusse, mida saab sulgeda ja lase seista u. 24 tundi. Vajadusel korda protseduuri. Pensselipesu puhastusvahendit on võimalik uuesti kasutada. Selleks lase värvi ja puhastusvahendi segul seista suletud nõus kuni värvisade on vajunud nõu põhja. Vala puhas Pensselipesu vedelik teise puhtasse nõusse. Töövahendid säilivad hästi, kui hoida neid Pensselipesuga täidetud suletud nõus.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS05!

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks. Sisaldab: alkoholid, C9-11, etoksüülitud. Ettevaatust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või -maski. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab 15 % või rohkem, kuid alla 30 % mitteioonsed pindaktiivsed aineid ja alla 5 % fosfaate.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –

ssa110308 / ars280308 / ofl120705 / mpy120705 / 001 6607