Kilpi Katonpuhdistaja – samblaeemaldusvahend

33.31 (sis. km)

Biolagunev puhastusvahend, mis sisaldab kvaternaarseid ammooniumiühendeid.

5l

Ohutuskaart
Ohutuskaart

Tootekood: 00619150050 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Biolagunev puhastusvahend, mis sisaldab kvaternaarseid ammooniumiühendeid.

Sobivus

Sambla, vetikate jmt taimkatte eemaldamiseks katusepinnalt. Sobib ka eelnevalt värvitud pindade puhastamiseks. Võib kasutada eetöötlusvahendina enne värvimist.

Kasutusobjektid

Kivi-, bituumen- ja plekk-katused.

TEHNILISED ANDMED

Kulu

4-7 m2/l kasutusvalmis lahust.

Pakendid

5 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Segamissuhe

Sambla eemaldamine: 1 osa puhastusvahendit, 2 osa vett. Hooldus ja vähese sambla eemaldus: 1 osa puhastusvahendit, 4 osa vett.

Töövahendid

Pihusti (madalsurvepihusti), pintsel.

Erikaal

u 1,0 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

5l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Eeltöö

Puhasta katus lehtedest, prahist ja lahtisest samblast nt harjates. Kaitse taimi pritsmete eest.

Töötlemine

Kui ei ole plaanis pinda värvida:

Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahendit ei loputata maha, vaid see tuleb jätta pinnale mõjuma. Katuse puhastamine toimub järk-järgult.

Kui on plaanis pinda värvida:

Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahend jäetakse pinnale mõjuma mitmeks päevaks, eelistatult kuni nädalaks. Pikem mõjumisaeg tagab tõhusama puhastuse.

Töötlust võib korrata, kui sammalt on palju.

Katus pesta puhtaks survepesuriga ning lasta kuivada enne värvimist. Väldi liiga tugevat survet, et mitte pinda kahjustada.

MÄRKUSED!

Katuse puhastamine võib võtta mitu kuud.

Katusepind peab olema kuiv, et puhastusvahend imenduks ja saaks mõjuda.

Väldi töötlemist päikeselise ilmaga, et toimeaine ei aurustuks liiga kiirelt.

Väldi töötlemise ajal toote sattumist pinnasesse ja kanalisatsiooni.

Väldi töötlemist, kui on vihma võimalus. Kilpi Katonpuhdistaja peab saama mõjuda 24 tundi enne vihma.

Peale esimest vihma ei ole soovitatav kasutada katuselt tulnud vihmavett kastmis- ega pesuveena.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS05

GHS09

Sisaldab: C12–16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid. Hoiatus. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru/udu sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid ja silmade- või näokaitset. Vältida sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab < 5% katioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% bensalkooniumkloriidi.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE
9+N (> 5l).