Villa Lasur C (Värvitu)

Lahustipõhine toonitav puidulasuur. Sobib voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamööblile. Toonitud lasuur tagab parema kaitse UV-kiirguse eest. Lai toonivalik! Toonitav kuni 1500 tooni.

  • Imendub sügavale puitu
  • Toob esile puidu kauni struktuuri
  • Kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: 710009288 Kategooriad: , , , ,

Kirjeldus

Toonid Ilmastikukindel Lahusti

Lahustipõhine toonitav puidulasuur. Sobib voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamööblile. Toonitud lasuur tagab parema kaitse UV-kiirguse eest. Lai toonivalik! Toonitav kuni 1500 tooni.

  • Imendub sügavale puitu
  • Toob esile puidu kauni struktuuri
  • Kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest

Kasutuskoht

Uute ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud saetud ja hööveldatud puitpindadele välistingimustes (voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad, aiamööbel jm). Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus (1x)

4-8 m2/l – saetud puitpinnal, 8-12 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Toonimine

Toonitav Tikkurila puidukaitsevahendite värvikaardi järgi. Toonitud lasuuri ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja pärast pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.

Alusvärvid

EC -alusvärv.

Töövahendid

Pintsel (Anza Elite Outdoor brush), värvipihusti või sissekastmismeetod.

Kuivamisaeg

4-8 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav. Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb. (+23 °C, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne lasuur koheselt pärast lasuurvärvimise lõpetamist, pese Special Solvent vedeldiga.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 20% .

Tihedus

0,9 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega Villa Protekt.

Varem värvitud pind
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Villa Protekt.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

LASUURVÄRVIMINE

Sega Villa Lasur enne kasutamist hoolikalt. Väldi vahu teket. Vajadusel vedelda veega. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidulasuuri. Töötle 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne töö alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidulasuuri pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne peits koheselt peale peitsimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; tärpentiini, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, (heksaanhape, 2-etüül, tsingisool, aluseline) ja etüülmetüülketoksiimi. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Arvatavasti kahjustab loodet. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemale sädemetest ja leekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. NB! Puidulasuuriga määrdunud tekstiilmaterjalid ja peitsi lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada. LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/f) 700 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 700 g/l. TRANSPORT Toode talub külmladustamist ja -transporti.