Ultra Special – Akrülaatvärv A (valge)

16.65131.76 (sis. km)

Mustust hülgav akrülaatvärv. Lihtsasti puhastatav värvipind.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Mustust hülgav akrülaatvärv. Lihtsasti puhastatav värvipind.

Sobivus

Töötlemata, tööstuslikult krunditud puitpindadele. Samuti sobib puitpindadele, mida on varem värvitud puitpindadele mõeldud välisvärvidega.

Kasutusobjektid

Nurgalauad, aknapiirded, tuulekastid, reelingud ja postid.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

Võib toonida heledates toonides Tikkurila värvikaartide järgi.

Läikeaste

Poolmatt

Kulu

Saetud laudadele 4-6 m²/l.
Hööveldatud ja enne värvitud puitpindadele 7-9 m²/l.

Pakendid

0.9l 2.7l ja 9l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Naturaalsete harjastega pintsel või värvipihusti.

Kõrgsurvepihusti
– düüsi suurus 0,018″-0,023″ ehk 0,460-0,580 mm.
– vedeldamine 0-10 mahu-%.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

u 1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaeg pikeneb.

Ilmastikukindel

Hea ka tööstuslikus kliimas.

Kuivainesisaldus

45%.

Erikaal

u 1,3 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% värvimise ja kuivamise ajal.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puiduni puhtad pinnad võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Primer puiduimmutiga. Roostetavad metallosad (naelapead vms) krundi Rostex Super metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik. Krundi pinnad üks kord Öljypohja (eriti vanad ja kulunud pinnad) või Ultra Primer kruntvärviga.

Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:
Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.
Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Krundi puiduni puhtad pinnad Valtti Primer puiduimmutiga. Krundi pinnad üks kord Öljypohja (eriti vanad ja kulunud pinnad) või Ultra Primer kruntvärviga.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vedelda vajadusel veega. Värvi pind 1-2 korda Ultra Special värviga. Kanna värvi pinnale fassaadipintsli või värvipihustiga ja tasanda pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Niiskuse ja temperatuuri kõikumiste mõjul võib hakata oksakohtadest vaiku läbi imbuma värvipinda. See põhjustab värvipinna muutusi puidu looduslike omaduste tõttu.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vee ja seebiga puhtaks. Kõvenenud töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapiga või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa veega). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

Hooldus

Ultra Special värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra Special või Ultra seeria puiduvärvidega.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/d) 130g/l. Ultra Special sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS07

GHS09

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT) ja 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-oon (DCOIT). Hoiatus. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati (IPBC) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)).

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –