Villa Protect

7.7384.38 (sis. km)

Lahustipõhine värvitu puiduimmutusaine. Villa Protekt tekitab puidule vetthülgava pinna, mis kaitseb ilmastiku kahjulike mõjude eest. Sobib saetud või hööveldatud voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamööblile.

  • Imendub sügavale puidu pinda
  • Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
  • Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , ,

Kirjeldus

Imendub sügavale Vetthülgav Lahusti

Lahustipõhine värvitu puiduimmutusaine. Villa Protekt tekitab puidule vetthülgava pinna, mis kaitseb ilmastiku kahjulike mõjude eest. Sobib saetud või hööveldatud voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamööblile.

  • Imendub sügavale puidu pinda
  • Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
  • Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Kasutuskoht

Saetud või hööveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Värvus

Läbipaistev

Katvus (1x)

4-5 m2/l – saetud puitpinnal, 8-10 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Töövahendid

Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.

Kuivamisaeg

0,5 tundi – tolmukuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne immutusaine koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Pakendid

1 L; 3 L; 10 L; 20 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivaine sisaldus

u 15%

Tihedus

0,8 kg/l

Lisainfo

Pakend

1l, 3l, 10l, 20l

Kasutamine

EELTÖÖTLUS

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

IMMUTAMINE

Töötle puitpinnad puiduimmutiga juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Sega puiduimmuti enne kasutamist hoolikalt. Immuta puitpind 1 kord kasutades pintslit, värvipihustit või sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid immutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesekiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt koheselt liigne puiduimmutusaine, pese vedeldiga Special Solvent.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aromaatsed, 3-jodo-2-propünüül butüülkarbamaat ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/auru/pihustusudu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda õues või hästiventileeritavas kohas. Hoida eemale sädemetest ja leekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISEL: Pese vee ja seebiga. ALLANEELAMISEL: Pöörduda koheselt Mürgistusteabekeskuse või arsti poole. Oksendamist MITTE esile kutsuda. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. NB! Immutusainega määrdunud tekstiilmaterjalid ja immutusaine lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada. TRANSPORT Toode talub külmladustamist ja -transporti.