Vinha – veepõhine puidukaitsevärv VC (värvitu)

Poolmatt, veepõhine puidukaitsevärv välistingimustesse. Jätab puidutekstuuri aimatavaks. Moodustab vett hülgava pinna.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Poolmatt, veepõhine puidukaitsevärv välistingimustesse. Jätab puidutekstuuri aimatavaks. Alküüdisisaldusega akrülaatpuidukaitsevärv. Moodustab vett hülgava pinna.

Sobivus

Sobib uutele ja varem Vinha-ga või poolläbipaistvate puidukaitsevahenditega töödeldud saetud ja hööveldatud puitpindadele ning sügavimmutatud puidule. Sobib ka tööstuslikult krunditud puitpindadele. Ei sobi põrandate töötlemiseks.

Kasutusobjektid

Välisseinad, aknaraamid, voodrilauad jmt.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv VC

Toonid

Tikkurila Vinha värvikaart ja Puiduvärvide värvikaart.

Läikeaste

Poolmatt

Kulu

Saetud pindadele 4-6 m²/l. Hööveldatud pindadele 8-10 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel, pihusti.

Kõrgsurvepihusti:
– ava läbimõõt 0,018” – 0,023”.
– vedeldada 0 – 10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine u 2 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga on kuivamisaeg pikem.

Vastupidavus kemikaalidele

Hea vastupidavus tööstuslikes tingimustes.

Kuivainesisaldus

30-37%.

Erikaal

1,1 – 1,2 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.

Eeltöö

Puhasta varem töötlemata pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Kolorex Protekt (Vivacolor) puiduimmutiga. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese mustad ja hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad nagu naelapead, kata Universal Korrostop (Vivacolor) metallikrundiga.

Värvimine

Sega Vinha enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Kanna toode pintsli või värvipihustiga uutele pindadele kahekordselt ja varem värvitud pindadele ühe- või kahekordselt olenevalt aluspinna olukorrast ja toonierinevusest. Töödeldes surveküllastatud puitpindu heledate toonidega, töötle pindu 2-3 korda. Ühtlase tooni saamiseks varu piisavalt valmissegatud toodet. Töötle lauaotsad eriti hoolikalt.

Puidus sisalduv vaik jm värvi ekstraktiivained eriti oksakohtades, võivad põhjustada värvitud pinnad tooni muutumist temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul.

Hooldusvärvimine: Vinha värviga värvitud pinnad võib uuesti üle värvida Vinha värviga. Ühekordsest värvimisest piisab, kui kasutatakse sama tooni.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapiga või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa veega). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/d) 130g/l. Vinha sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008


GHS07

GHS09

Sisaldab: 2-Oktüül-2H-isotiatsiool-3-ooni. Hoiatus. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida pihustusudu sissehingamist. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Käidelda ainult välistingimustes või hästiventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikeses koguses sensibiliseerivaid aineid: 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaati, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1) segu. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –