Homeenpoisto – lahus hallitanud pindadele

10.9839.71 (sis. km)

Želeetaoline hüpokloriidilahus.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Želeetaoline hüpokloriidilahus.

Sobivus

Värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne esmast värvimist ja hooldusvärvimist.

Kasutusobjektid

Hallitanud töötlemata ja varem värvitud välispinnad.

TEHNILISED ANDMED

Kulu

Sõltub pinna puhastusvajadusest.

Pakendid

1 l ja 5 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Prits, käsn või hari.

Erikaal

u 1,1 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

1l, 5l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Kaitse

Kata kinni klaas-, alumiinium- jms pinnad, mis võivad saada kahjustatud toote toimel. Väldi pritsmete sattumist riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.

Pinna puhastamine

Lahjenda Homeenpoisto veega suhtes 1:3. Kanna saadud lahus hallitanud pinnale käsna, pehme harja või suurtele pindadele aiapritsiga, suunaga alt ülespoole. Vastupidiselt töötades võivad pinnale jääda triibud. Lahus peab pinnal toimima vähemalt 0,5 tundi. Väga tugevalt hallitanud pinnal lasta lahusel pikemalt mõjuda. Vajadusel kasuta harja. Töötlemise järel loputa pinnad hoolikalt veega, suunaga ülevalt alla, nt pritsiga.

Järeltöötlus

Immuta värvimata puitpind kohe peale pinna kuivamist Valtti Pohjuste puiduimmutiga enne pinnavärvimist. Varem värvitud pind värvi üle.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Ärritav!

Sisaldab: Naatriumhüpokloriidi, naatriumhüdroksiidi, kaaliumsilikaati ja N,N-dimetüültetradeküüamiin N-oksiidi. Kahjulik. SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. ÄRRITAB NAHKA. Kasutada sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida auru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoiatus! Mitte kasutada koos muude toodetega. Tootest võib eralduda ohtlikku gaasi (kloori). Sisaldab < 5% anioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% klooribaasilisi valgendeid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –