Otex – alküüdkrunt AP (valge)

9.70243.39 (sis. km)

Kiirestikuivav alküüdipõhine nakkuv kruntvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart
MED-Tunnistus

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Med

Tüüp

Kiirestikuivav alküüdipõhine nakkuv kruntvärv.

Sobivus

Sobib krunt- ja vahevärvimiseks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Otex kinnitub hästi ka nõudlikele pindadele nagu näit. klaas-, kahhel-, klaaskiud-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpindadele ning alküüd- ja katalüütvärviga värvitud pindadele.

Kasutusobjektid

Pindadele, kus on vaja suuremat nakkuvust sisetingimustes ning varem polüuretaan- või katalüütvärviga värvitud aknaraamid väljastpoolt.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv AP

Toonid

Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi järgi. Toonitäpsus ei ole täielik. AP-alusvärvi võib kasutada nii valgena kui toonitult (pooled A-alusvärvi pastakogustest), C-alusvärvi kasutada ainult toonitult.

Läikeaste

Täismatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

MED

Kulu

8-10 m2/l.

Pakendid

Valge: 1/3 l
Alusvärv AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel, rull või värvipihusti:
– ava läbimõõt 0,011”-0,015” e. 0,280 – 0,380 mm
– vedeldada 0-10 % värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – tolmukuiv. Lihvida ja teist korda võib värvida järgmisel päeval.

Kuivainesisaldus

48%

Erikaal

1.4 kg/l valgel, ISO 2811

Säilitamine

Talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist säilitamist.

Lisainfo

Pakend

0.33l, 0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Pese pind Maalipesu pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks ja eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja pintsliga värvimisel vedelda vajadusel lakibensiiniga 1050 ja värvipihustiga värvimisel vedelda Special Solvent Spray vedeldiga (Vivacolor). Värvi pintsli, rulli või värvipihustiga.

Otex värv tasandub hästi, mistõttu järellihvimist pole tavaliselt vaja teha. Kui aga soovitakse väga siledat pinda võib seda lihvida kuivalt peene lihvpaberiga.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsnaga. Loputa pind hoolikalt.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja või niiske puhastuslapiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 500g/l. Otex sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS02

GHS07

Sisaldab: süsivesinikud, C9, aromaatsed, süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid. HOIATUS. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III