Special Solvent

4.035.31 (sis. km)

Vedeldi

  • Vähese lõhnaga
  • Ei sisalda aromaatseid süsivesinikühendeid

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Vedeldi

  • Vähese lõhnaga
  • Ei sisalda aromaatseid süsivesinikühendeid

Kasutuskoht
Sobib alküüd- ja õlivärvide ning lakkide vedeldamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks.

Pakendid
0,5L; 1,0L

Säilitamine
Toode on külmakindel.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud “parim enne” kuupäevani.Toode on külmakindel.

Tihedus
0,8 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

0.5l, 1l

Kasutamine

VEDELDAMINE
Vedeldamisel järgi toote etiketil etteantud juhiseid.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt laki ja värvi jäägid koheselt peale töötamist, pese vedeldiga Special Solvent.

PINNA HOOLDAMINE
Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast, õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väikesel pinnal vedeldi Special Solvent sobivust.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Ettevaatust UN 1268
Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. EÜ number 919-857-5. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. ALLANEELAMISEL: Helistada koheselt Mürgistuskeskusesse või arstile. SISSE HINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.