Valtti Kaluste- ja Terassiöljy – mööbli- ja terrassiõli

12.6396.99 (sis. km)

Lahustipõhine, valmistoonides puiduõli välistingimustes kasutamiseks. Sisaldab vaha. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Lahustipõhine, valmistoonides puiduõli välistingimustes kasutamiseks. Sisaldab vaha. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.

Sobivus

Sobib töötlemata, termotöödeldud, sügavimmutatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud puidule ning ka tööstuslikult õlitatud puidule. Puidu aluspinna värvitoon mõjutab lõplikku tooni. Hall õli sobib kõige paremini pleekinud, neutraalset värvi puiduga. Juba halliks ja nö. karvaseks muutunud puidu pind imab õli tugevalt ja lõpptulemus tuleb väga tume. Tee alati prooviõlitamine.

Kasutusobjektid

Terrassid, aiamööbel, trepid, paadisillad.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Pruun, hall, must.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

Vanal ja kulunud pinnal 5-7 m²/l.
Uuel ja heas seisukorras pinnal 7-15 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel, pihusti või käsn.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus.

Ilmastikukindel

Hooldustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Pidevalt õues olevad pinnad soovitame töödelda igal aastal.

Kuivainesisaldus

25%.

Erikaal

0,9 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja –transporti. Sule avatud nõu hoolikalt. Kasuta avatud nõu ära ühe korraga kuna juba avatud nõus võivad toote omadused muutuda.

Lisainfo

Toon

Pruun, Hall, Must

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Kuna surveküllastatud puit on tihti märg, siis soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu puhastusvahendi lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Pese hallitanud, kulunud või tuhmunud pind Homeenpoisto või Tehopesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb peale pesemist nähtav kile, eemalda see enne töötlemist. Lase pinnal kuivada kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt.

Töötlemine

Varu piisav kogus õli samast partiist, et saada ühtlane lõpptulemus.

Sega Valtti Kaluste- ja terassiöljy hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli või käsnaga selliselt, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli ära. Jätkukohtade vältimiseks pintselda kogu pind ühtlaselt ühekorraga. Töötle üks kord.

Iga õlitamiskorraga muutub puidupind tumedamaks. Kui ei soovi tumedat pinda, võid Valtti Kaluste- ja terassiöljyga töödeldud pinnale teha hooldustöötluse läbipaistva Valtti Puuöljy puiduõliga.

Hooldusõlitamist tee vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Käsitle töödeldud pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Pihan Huoltopesu puhastusvahendi ja vee lahusega (1 osa Pihan Huoltopesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad puhasta tugevama Pihan Huoltopesu ja vee lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008


GHS02

GHS07

GHS08

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid. Ettevaatust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 II