Valtti Plus Base – puidukaitsevahend

Kasutusvalmis veepõhine värvitu puidukaitseaine välistingimustesse. Imendub puitu, takistades niiskuse imendumist, samuti hallituse ja sine levikut töödeldud pinnal.

Ohutuskaart

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , , , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Kasutusvalmis veepõhine värvitu puidukaitseaine välistingimustesse. Imendub puitu, takistades niiskuse imendumist, samuti hallituse ja sine levikut töödeldud pinnal. Antud puidukaitsevahend vastab (EL) biotsiidimääruse nr 528/2012 nõuetele.

Sobivus

Puitesemete ja puitehitiste kaitsmine ning kruntimine enne pinnatöötlust. Sobib palkpindade, saetud ja hööveldatud puitpindade, kuumtöödeldud ning sügavimmutatud puitpindade kruntimiseks välistingimustes. Mitte kasutada sisetingimustes. Mitte kasutada puitpindadel, mis puutuvad kokku toiduainete või loomasöödaga. Toodet võib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud moel. Värvitu puidukaitsevahend ei kaitse puitpinda päikesevalguse kahjulike mõjude eest, mistõttu tuleb pinnaviimistlus teha võimalikult aegsasti.

Kasutusobjektid

Kõik puidukaitsevahenditega töödeldavad ja värvitavad puitehitised (v.a. puiduõliga ja punamuldvärvidega värvitavad pinnad). Võib kasutada puitpindadel, mis jäävad maapinnast kõrgemale. Mitte kasutada puitpindadel, millel on otsene kokkupuude maa ja vesikeskkonnaga.

TEHNILISED ANDMED

Toon

Sinakas

Kulu

0,08-0,16 l/m²

Saetud pinnale 6-8 m²/l.
Hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Töövahendid

Pintsel ja pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

U 0,5 tundi – puutekuiv. Viimistluskihi võib pinnale kanda ööpäeva möödudes.

Kuivainesisaldus

4%

Erikaal

1,0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest! Halvasti suletud või poolik toode ei säili kaua. Mitte hoida toodet koos toiduainete või loomasöödaga.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Mitte kasutada toodet, kui vihma sajab või kui on prognoositud vihma järgmise 24 tunni jooksul.

Eeltöö

Puhasta töödeldav pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud puitpinnad Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Kaitse muid pindasid ja taimesid pritsmete eest. Kata kinni ka kõik veenõud enne töötlemist.

Vedeldamine

Toodet ei vedeldata.

Pinnatöötlus

Töötle puitpinnad Valtti Plus Base puidukaitsevahendiga võimalikult varajases ehitusstaadiumis. Kanna toode pinnale pintsli või pihustiga. Sega puidukaitsevahendit enne kasutamist. Kasuta toodet hästi ventileeritavas kohas.

Töötle puitpinna otsakohad eriti hoolikalt.

Lõppviimistlus, nt värvimine, teha kõige varem 24 tunni pärast. Kui värvimine viibib, siis krundi pind uuesti. Töödeldud puitpinnad, mis on ilmastikust mõjutatud, tuleb töödelda vastavalt toote kasutusjuhendile. Töödeldud pinda tuleb korrapäraselt hooldada. Mitte kasutada lõpp-viimistluseks toodet, mis sisaldab triasoolfungitsiide.

Kui kasutad toodet välistingimustes, kata kinni maapind ja taimed, et kaitsta pritsmete eest. Mitte kasutada toodet pinnal (nt vee kohal oleval sillal), kus on oht, et see võib sattuda vette.

Töötlemise ja kuivamise ajal jälgi, et toodet ei satuks maapinnale ja pinnavette.

Värskelt töödeldud puitpinda hoida varjualuses või tugeval veekindlal pinnal. Kõik toote jäägid tuleb taaskasutuseks või nõuetekohaseks hävitamiseks kokku koguda.

Kaitsmata inimesed ja loomad tuleb töödeldud kohast hoida eemal 48 tundi või kuni töödeldud pind on kuivanud. Mitte kasutada toodet toiduvalmistamisvahendite, sööginõude jmt pindade läheduses. Kanda sobivaid kaitseriideid toote kasutamisel või töödeldud pindade käsitlemisel. Vältida kaitseriietuse liigset määrdumist tootega.

Kasuta puidukaitsevahendit ohutult. Loe alati toote etiketti ja kasutusjuhendit enne kasutamist.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vee ja seebiga või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab propikonasool (ISO), 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati (IPBC). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Udu/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.