Special Clean

9.70 (sis. km)

Leeliseline puhastusvahend

  • Eemaldab mustuse, õli, rasva, vaha jne.
  • Matistab vana värvipinna ja moodustab värvile hea nakkuvusega aluspinna.
  • Sobib puhastusvahendiks ka koduses majapidamises.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: 0061901B010 Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Leeliseline puhastusvahend

  • Eemaldab mustuse, õli, rasva, vaha jne.
  • Matistab vana värvipinna ja moodustab värvile hea nakkuvusega aluspinna.
  • Sobib puhastusvahendiks ka koduses majapidamises.

Kasutuskoht
Sobib uute ja varem värvitud pindade puhastamiseks. Seinad, põrandad, uksed, aknad, mööbel, puit- ja kivifassaadid, metallpinnad, paadid jm. Ei sobi uute tsinkplekk-katuste pesemiseks.

Töövahendid
Pintsel, hari või käsn.

Töövahendite puhastamine
Vesi.

Pakendid
1,0 L; 3,0 L.

Säilitamine
Hoida külma eest.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud “parim enne” kuupäevani.

Tihedus
1,0 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

1l

Kasutamine

PESEMINE
Varem värvimata metallpind ja vesialuselise värviga värvitud pind: Pese pind 1:10 veega vedeldatud puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa puhta veega ja lase kuivada.
Varem alküüd- või õlivärvidega värvitud pind: Töötle pinda vedeldamata puhastusvahendiga Special Clean ja lase toimida 1-2 minutit. Loputa pind puhta veega ja lase kuivada.
Kodune puhastus: Veega vedeldatud puhastusvahendi Special Clean vesilahust võib kasutada koduses majapidamises. NB! Soovitav on eelnevalt proovida vesilahuse sobivust väikesel pinnal. Kata pinnad (nt. klaas), mis võivad pritsmetest kahjustuda.

KASUTAMISTINGIMUSED
Pind peab olema puhas ja kuiv, õhu- ja töödeldava pinna temperatuur üle +5 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt puhastusvahendi jäägid koheselt peale puhastamise lõpetamist, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Sööbiv UN 1719

PÕHJUSTAB TUGEVAT NAHASÖÖVITUST JA SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Juhul, kui vajate arstiabi, hoidke toote etikett või pakend käepärast. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. NAHALE SATTUMISEL: Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Loputada nahka rohke veega või dushi all. SILMA SATTUMISEL: Loputada koheselt rohke veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutasite ja see on võimalik. Jätkake loputamist. ALLA NEELAMISEL: Loputada suud veega. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada koheselt Mürgistuskeskusesse või arstile. Sisaldab: kaaliumhüdroksiidi, <5% anioonseid pindaktiivseid aineid, <5% fosfaate ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)oone. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. TRANSPORT
Kaitsta külma eest!