Valtti Primer – puiduimmutusaine

12.8190.40 (sis. km)

Õlibaasiline värvitu puiduimmutusaine, mis sobib puitpindadele välistingimustes.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Õlibaasiline värvitu puiduimmutusaine, mis sobib puitpindadele välistingimustes.

Sobivus

Sobib puitesemete ja puitehitiste kaitsmiseks ja kruntimiseks enne pinnatöötlust. Sobib palkpindadele, saetud ja hööveldatud puitpindadele, samuti küllastatud ning kuumtöödeldud puitpindadele enne pinnatöötlust. Värvitu puiduimmutusaine ei kaitse puitpinda päikesekiirguse eest, mistõttu tuleb pinnatöötlemine teha võimalikult aegsasti.

Kasutusobjektid

Kõik puidukaitsevahenditega töödeldavad ja värvitavad puitehitised (v.a. puiduõliga ja punamuldvärvidega värvitavad pinnad).

TEHNILISED ANDMED

Toon

Värvitu.

Kulu

Saetud pinnale 4-5 m²/l. Hööveldatud ja palkpinnale 8-10 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Töövahendid

Pintsel, pihusti või uputusmeetod.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pind on puutekuiv poole tunni möödudes. Ülevärvitav 24 tunni pärast.

Kuivainesisaldus

15%.

Erikaal

u 0.8 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Puhasta töödeldav pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese vajadusel Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kaitse muud pinnad, mida ei soovi töödelda ja taimed puiduimmutusaine pritsmete eest.

Vedeldamine

Kasuta toodet vedeldamata kujul.

Töötlemine

Töötle puidupinnad Valtti Primer puiduimmutusainega võimalikult varajases ehitusjärgus. Kanna Valtti Primer puiduimmutusainet ohtrasti pinnale pintsliga, pihustades või uputusmeetodil. Töötle puiduotsad eriti hoolikalt.
Tee lõplik pinnatöötlus niipea kui võimalik. Kui lõplikku pinnatöötlust ei ole võimalik teha enne talve, siis kevadel tuleks teha uus kruntimine.
Pihustamisel kaitse muud pindasid, mida ei soovi töödelda ja taimi puiduimmutusaine pritsmete eest.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid lakibensiiniga 1050 või Pensselipesu puhastusvahendiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008


GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Ohtlik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest/leekidest. – Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis aitab säilitada pinnatöötlust. Sisaldab 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 3-jood-2-propünüül-butüülkarbamaati.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad ja kaltsud ning lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb selline jäte enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III